ඔබගේ සියළුම වාහන අවශ්‍යතාවයන් සඳහා අදම අපව අමතන්න - Rs 2500

image
1500 Engine Capacity 0727431103 Mobile No 50000 Mileage 2015 Year of Model Toyota Prius Model I want to sell Type of Ad Individual You Are TOYOTA Brand Used Condition Hatchback Body Type Petrol Fuel Type Automatic Transmission Added Oct 2, 2017 Location Gampaha Views 29
Rating
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Description:

ඔබගේ සියළුම වාහන අවශ්‍යතාවයන් සඳහා අදම අපව අමතන්න . කාර්, වෑන්, ලොරි, ඩබල් කැබ්, බස් රථ හෝ වෙනත් ඕනෑම වාහන අවශ්‍යතාවකට විසඳුම සැනෙකින් අපෙන්.

ඕනෑම වාහනයක් දෛනිකව හෝ මාසික කුලී පදනම මත, පහසු මිලට.  Prius,  Insight, KDH, Alto,FB15, Buddy Van, Nano, 121, Bongo, Double cab, Allion ඇතුළු ඕනෑම මාදිලියකින්.

TP Enterprises

011 597 7775

033 225 1229

072 743 1103

077 514 2106

Tags
Sumedha Mawatha, Ganemulla, Sri Lanka

Advance Search

All Categories

Latest Ads

©mashrolanka 2017,All Rights Reserved.